Miljö & kvalitet

Miljöpolicy

Vi följer riktlinjerna enligt ISO 14001.

De produkter vi i Eriksson Byggab skapar i vår verksamhet har lång livslängd. Det är därför viktigt för oss att ha ett klart uttalat ansvar för det vi producerar och att långsiktighet och helhetssyn skall utgöra grunden för vårt arbete.

Vi skall i vår verksamhet alltid försöka använda så naturliga och ur miljösynpunkt så beprövade material som är möjligt för att de sedan skall kunna återvinnas, återanvändas eller brytas ner, för att ingå i det naturliga kretsloppet.

Alla i företagen skall ta sitt personliga miljöansvar för de handlingar som görs och de beslut som tas, stora som små, skall leda till en ständigt förbättrad miljö. Alla i företagen skall genomgå den utbildning som erfordras för att de rätt skall kunna omsätta sitt miljöansvar i praktisk verklighet.

Våra medarbetares kunskap och engagemang är den väsentligaste tillgången för att vi skall lyckas i vår strävan att medverka till en bättre miljö.

Vi ska i vår verksamhet eftersträva att:

  • i anbudsskedet kritiskt granska förfrågningsunderlag med utgångspunkt i miljöfrågor och där så är möjligt föreslå andra lösningar och material som ur miljösynpunkt är bättre än föreskrivet utförande
  • tillsammans med våra kunder söka utarbeta lösningar och föreslå material som är miljövänligt och energibesparande samtidigt som vi främjar god inomhusmiljö och värnar om estetiska värden
  • tillsammans med våra konsulter, underentreprenörer och leverantörer försöka utveckla lösningar baserade på miljöriktig teknik och resurshållning
  • genom god planering av det dagliga arbetet alltid ha målsättningen att minimera energiåtgången, att effektivt utnyttja transporter och maskiner samt att vara aktsamma om det material vi arbetar med och hela tiden försöka minska förbrukningen
  • på våra arbetsplatser källsortera och i största möjliga utsträckning använda återvinningsbart material och emballage
  • valet av maskiner vi använder på våra arbetsplatser, i första hand skall grunda sig på att de är energisnåla och att de är bäst ur arbetsmiljömässig synpunkt
  • vid inköp noggrant granska, utvärdera och ifrågasätta de tänkta materialens inverkan på miljön i ett kretsloppssamhälle
  • i vår serviceverksamhet sträva efter att använda miljöriktiga produkter.

Arbetsmiljöpolicy för Byggab

Inom vårt företag har vi en verksamhet som innehåller arbetsmiljörisker. Därför måste vi bevaka vår arbetsmiljö och arbeta för att minimera dessa risker. Vi måste också följa de lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som samhället ställer på verksamheten.

En god arbetsmiljö innebär att olycksfall, belastningsskador och sjukdomar minskar. Att arbeta på säkra arbetsplatser skapar trygghet i det dagliga arbetet.

En bra arbetsmiljö handlar alltså inte bara om en riskfri arbetsplats. De anställda skall också trivas med och kunna utvecklas i sitt arbete. En förutsättning härför är en öppen attityd och diskussioner med samtliga medarbetare. Företaget kan dock inte ensam skapa en god arbetsmiljö. Alla anställda måste i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö.

Det ankommer därför på var och en, inte bara att följa regler, instruktioner och rutiner utan också vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö.

Minskad frånvaro och ökad trivsel på våra arbetsplatser ger förutsättningar för en bättre ekonomi i vårt företag och stärker därmed vår konkurrenskraft i framtiden.

Kvalitet

Vi arbetar enligt riktlinjerna för ISO 9001.

För Eriksson Byggab är kvalitet och positivt tänkande ledstjärnor. Vi skall leverera en produkt med prisvärd rätt kvalitet utan fel, så att våra kunder är nöjda och deras krav tillfredsställs på både lång och kort sikt. Kvalitet skall genomsyra all verksamhet samt alla anställda och medarbetare som jobbar i och för Byggab.

Ansvar för kvalitet vid såväl personliga kontakter som byggande kräver att alla bidrar med sitt kunnande både enskilt och i grupp. Det är genom nöjda kunder som vi skapar den bästa referensen för fortsatt verksamhet. För att uppnå detta arbetar vi med ständig förbättring och en närhet, öppenhet och lyhördhet gentemot våra kunder.

Vårt mål är att komma in så tidigt som möjligt i processen och att även finnas kvar efteråt och följa upp varje projekt vi gör.

Våra medarbetare består av både unga och gamla. Mångårig erfarenhet kombinerat med den senaste kunskapen inom byggnad och anläggning är en garanti för väl genomförda uppdrag. Vi har en engagerad personal som tar personligt ansvar och är delaktig i varje uppdrag.

Den bästa måttstocken på vår kvalitet är nöjda kunder.

Bengt Eriksson
VD

Hamngatan 8A, 22 100 Mariehamn
+358 (0)18 19 078, info@byggab.ax

KartaInstagram